رویدادهای آتی
دفتر
پیوندها
پرسش و پاسخ های متداول
جايزه­‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر
نخبه چه كسي است؟
فردي برجسته و کارامد با اثرگذاري بارز در خلق و گسترش علم، فنّاوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت کشور در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي كه لازم است ويژگي‌هاي زير را داشته باشد:
 • بهره‌مندي از هوش، خلاقيت، انگيزه ذاتي
 • واجد خبرگي و تخصص در حوزه‌اي خاص
 • داراي اثرگذاري بي‌بديل يا کم‌بديل در اجتماع تخصصي خود و در چارچوب گفتمان نظام اسلامي
صاحب استعداد برتر چه كسي است؟
فردي كه مستعد نخبگي است ليكن هنوز به آن شرايط دست‌نيافته و مستلزم فرايند هدايت و توانمندسازي براي كسب خبرگي و نهايتاً اثرگذاري بر محيط است.
اجتماع نخبگاني چيست؟
افراد يا گروه‌هايي باتوانمندي‌هاي بالقوه يا بالفعل در انجام فعاليت‌هاي نخبگاني هستند.
گروه نخبه چيست؟
هر يك از گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهايي كه در مقايسه با ساير هويت‌هاي مشابه، توانمندي انجام فعاليت‌هاي نخبگاني را دارا هستند.
گروه صاحب استعدادبرتر چيست؟
هريك از گروه‌ها، سازمان‌ها يا نهادهايي كه استعداد كسب توانمندي‌هاي ويژه‌اي را دارد ولي براي تبديل آن‌ها به گروه نخبه، بايد حمايت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت پذيرد.
منظور از فعاليت هاي نخبگاني چه نوع فعاليت‌هايي است؟
فعاليتي آگاهانه، خلاقانه و نوآورانه با اثرگذاري محسوس بر پيشرفت کشور در حوزه‌هاي مختلف از قبيل: علم، فنّاوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت با تأکيد بر شناخت مسائل و مشکلات کشور است.
مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني در اين آيين‌نامه چيست؟

 • كسب رتبة برتر در المپيادهاي دانش‌آموزي ملّي و جهاني
 • كسب رتبة برتر در آزمون‌هاي سراسري ورود به دانشگاه‌هاي كشور
 • كسب رتبة برتر در المپيادهاي ملّي دانشجويي
 • كسب رتبة برتر در آزمون‌هاي سراسري علوم پزشكي كشور اعم از آزمون‌هاي جامع، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي
 • كسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه‌ها
 • كسب عنوان دانشجوي نمونة كشوري
 • برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانة مورد تأييد بنياد
 • برگزيده شدن در مسابقات قرآني مورد تأييد بنياد
 • فعاليت‌هاي هنري يا ادبي برجسته
 • برگزيده شدن در مسابقه‌هاي ملي و جهاني مهارت
 • ثبت اختراع برگزيده
ويژگي‌هاي آيين‌نامه جايزه‌هاي تحصيلي چيست؟

 • شناسايي مشمولان از طريق رصد رفتار و فعاليت‌هاي دانشجويان صاحب استعداد برتر
 • تأكيد بر رويکرد توانمندسازي دانشجويان در محيط دانشگاه به جاي رويکرد صرفاً حمايت مادّي
 • توجه به مجموعة فعاليت‌هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه
 • توجه به تنوع استعدادها و هدايت و حمايت از هر دانشجوي مستعد در مسير استعدادها و توانمندي‌هاي مختص خودش
 • توجه به رويكرد نهاد محوري (دانشگاه محوري) و سپردن مديريت اجرايي آيين‌نامه به دانشگاه و استفاده از مثلث «دانشگاه»، «استاد» و «دانشجو» در اعطاي جايزه‌ها
 • توجه به گروه‌هاي نخبگاني در کنار افراد
 • ايجاد تعهد در دانشجو از طريق ترويج فرهنگ کار و تلاش به جاي ايجاد توقع
شرايط لازم براي بهره ­مندي از جايزه هاي تحصيلي چيست؟
شرايط لازم، احراز يكي از ويژگي‌هاي زير است؛ ليكن دانشجو بايد علاوه بر ويژگي‌هاي ذيل، درقياس با ساير دانشجويان بيشترين امتياز را از فعاليت‌هاي نخبگاني كسب كرده‌باشد.
 • نفرات برتر المپيادهاي دانش‌آموزي كشوري و جهاني كه موفق به كسب مدال‌هاي طلا، نقره و برنز از اين مسابقات شده‌اند.
 • برگزيدگان آزمون‌هاي سراسري ورود به مؤسسه‌هاي كشور (وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي) در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه‌اي بر اساس نمرة تراز آزمون بيش از 5/2 انحراف معيار از ميانگين كل شركت‌كنندگان در آزمون؛
 • افرادي كه در المپيادهاي ملّي دانشجويي( المپيادهاي مورد تأييد وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد) موفق به كسب رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري شده‌اند
 • افرادي كه در آزمون‌هاي جامع، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي موفق به كسب رتبه‌هاي اول تا سوم شده‌اند
 • دانشجويان ممتاز مؤسسه‌ها
 • برگزيدگان مرحلة كشوري دانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري که با معرفي وزارت علوم يا وزارت بهداشت و تأييد بنياد انتخاب مي شوند
 • برگزيدگان جشنواره‌هاي علمي، پژوهشي و فنّاورانه مورد تأييد بنياد (منظور جشنواره‌هاي منطقه‌اي و جشنواره هاي ملّي ارزيابي اختراع است که توسط ساير سازمان ها و نهادها برگزار مي شود و شرايط بنياد را براي حمايت برآورده مي کنند. بنياد در اين جشنواره ها نيز به ارزيابي اختراع هاي برگزيده مي پردازد
 • برگزيدگان مسابقه‌هاي قرآني که براساس آيين نام? پشتيباني از برگزيدگان مسابقات قرآني انتخاب مي شوند مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط
 • برگزيدگان هنري و ادبي که براساس مفاد آيين نام? پشتيباني از برگزيدگان هنري و برگزيدگان ادبي کشور انتخاب مي شوند مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط
 • برگزيدگان مسابقه‌هاي ملّي مهارت که براساس مفاد آيين نام? پشتيباني از برگزيدگان مسابقه هاي ملي و بين الملي مهارت انتخاب مي شوند مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط
 • مخترعان برگزيده که براساس مفاد آيين نام? شناسايي و پشتيباني از اختراع هاي برگزيده انتخاب مي شوند
نحوة ارزيابي،گزينش و بهره مندي از جايزه هاي تحصيلي به چه صورت است؟
ارزيابي فعاليت‌هاي نخبگاني دانشجويان در دو سطح انجام مي‌شود. ابتدا دانشگاه‌ها باتوجه به ظرفيتي كه بنياد به هريك از آن‌ها اعلام مي‌كند و براساس ويژگي‌هاي دانشجوياني كه مي‌توانند مشمول آيين‌نامه شوند آنان را براساس فعاليت‌هاي نخبگاني‌شان غربال و تعدادي را به بنياد معرفي مي‌كنند.سپس بنياد با بررسي نهايي حائزان بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني را به عنوان برگزيدة نهايي انتخاب و به دانشگاه هاي محل تحصيل آنان ‌معرفي مي‌كند.
چه جايزه‌هايي به دانشجويان تعلق مي‌يابد؟
باتوجه به هدف بنياد كه شناسايي توانمندي دانشجويان صاحب استعداد برتر در ساحت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فنّاوري و فرهنگي و هدايت آنان براي ورود به يكي از آن عرصه‌ها است، جايزه‌هايي را در چهار دسته زير به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي‌كند:
 • جايزة آموزش: با هدف تسهيل مسير آموزشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة آموزش
 • جايزة پژوهش: با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة پژوهش
 • جايزة فنّاوري: با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصةكارآفريني
 • جايزة فرهنگ: با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني،‌ تقويت هويت ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان
هريك از جايزه‌ها به نام يكي از دانشمندان اسلامي- ايراني كه در آن زمينه از مشاهير هستند نام‌گذاري و اعطا مي‌شود . جايزة آموزش به نام «پدر رياضيات جديد ايران» مرحوم دكترغلامحسين مصاحب، جايزة پژوهش به نام «پدر واكسن ايران» مرحوم دكتر حسين ميرشمسي، جايزة فنّاوري به نام مرحوم دكتر رحمان دادمان و جايزة فرهنگ به نام مرحوم دكتر سيد جعفر شهيدي، مورّخ شهير تاريخ اسلام، نام‌گذاري شده است.
هدف از اعطاي اين جوايز به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد چيست؟
تسهيلات ارائه شده در اين جوايز و در اين سطح براي اين افراد، بيشتر در جهت توانمندکردن آنان در حوزه‌هاي آموزشي، پژوهشي، فنّاورانه و کارآفريني است
جايزه ها در چه بازه زماني به دانشجويان تعلق مي گيرد؟
دانشجوياني كه از سوي بنياد انتخاب مي‌شوند به مدت يک سال تحصيلي(از ابتداي مهرماه تا پايان شهريور ماه سال بعد) از جايزه هاي بنياد بهره مند مي شوند و براي سال‌هاي بعد لازم است مجدد در فرايند ارزيابي و رقابت با ساير دانشجويان قرار گيرند.
چنانچه دانشجو در يک مقطع از تحصيل از اين جايزه ها استفاده کرده باشد امکان استفاده مجدد در مقطع تحصيلي ديگر وجود دارد؟
بله. محدوديتي براي استفاده از اين جايزه‌ها در مقاطع تحصيلي مختلف وجود ندارد و چنانچه دانشجو بتواند در هر سال تحصيلي با دانشجويان مشابه خود رقابت كند، درصورت كسب بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني، انتخاب و مي تواند از اين جايزه ها بهره مند شود.
آيا تمام فعاليت‌‌هاي نخبگاني داراي امتياز برابري هستند؟
امتيازهايي که به فعاليت هاي نخبگاني داده شده بر اساس ميزان اهميت آن ها است به همين دليل امتياز متفاوتي به فعاليت ها اختصاص داده شده است. مثلاً جشنوار? بين المللي خوارزمي اعتبار بيشتري نسبت به جشوار? خوارزمي در سطح دانش آموزي دارد به همين دليل امتياز بيشتري به آن تخصيص داده خواهد شد
آيا تأثير هريک از فعاليت هاي نخبگاني در تمام جايزه ها يکسان است؟
هدف شناسايي و هدايت استعدادهاي دانشجويان در زمينه‌اي خاص است به همين دليل تلاش بنياد اين است كه اگر دانشجويي در حوزة آموزش قوي‌تر است در همان حوزه هم تقويت شود. از اين‌رو براساس اينكه جنس هر فعاليت به کدام يک از جايزه ها مرتبط‌تر است ضريب بيشتري به آن فعاليت در آن جايزه داده شده است. براي مثال اختراع هاي برگزيده بيشتر به جايزة فنّاوري ارتباط دارد بنابراين در جايزه‌هاي فنّاوري ضريب بيشتري به آن تعلق گرفته است يا المپيادهاي دانش‌آموزي هيچ ارتباطي با فنّاوري و کارآفريني ندارد بنابراين در كسب جايز? فنّاوري هم اثري ندارد.
جايز? آموزش چه نوع تسهيلاتي را در بر مي‌گيرد؟
چنانچه دانشجويي در فعاليت‌هاي آموزشي موفق‌ باشد اين جايزه با هدف تسهيل مسير آموزشي و توانمند سازي دانشجو در زمينة آموزش به آن تعلق مي‌گيرد و شامل تسهيلات زير است:
 • اعتبار توانمندسازي آموزشي: پس از ارائه گواهي شركت دانشجو در كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط نظير زبان خارجي، رايانه و ... به دانشجو پرداخت مي‌شود.
 • اعتبار آموزش ياري: اعتبار دستيار آموزشي استاد است كه به دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي پس از پذيرش از سوي يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند به‌صورت ماهانه به مدت يک سال تحصيلي پرداخت مي‌شود كه مبلغ آن توسط بنياد تأمين اعتبار مي‌شود.
آيا براي دريافت اعتبار آموزش‌ياري مي‌توان از عضو هيئت علمي مؤسسه‌اي غير از محل تحصيل، پذيرش گرفت؟
خير، براي اين منظور بايد حتماً از يکي از اعضاي مؤسسه محل تحصيل پذيرش دريافت کرد.
جايز? پژوهش چه نوع تسهيلاتي را در برمي‌گيرد؟
چنانچه دانشجو در فعاليت‌هاي پژوهشي موفق باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسير پژوهشي و توانمند سازي آنان در زمينة پژوهش، شامل تسهيلات زير است:
 • اعتبار ارتباطات علمي: شامل کمک هزين? اشتراک نشريات علمي داخلي و خارجي، کمک هزين? عضويت در انجمن‌هاي علمي، تسهيلات خريد کتاب
 • به منظور تهيه ملزومات، دستگاه‌‌ها ، مواد مصرفي و .... در راستاي انجام پايان‌نامه/ رساله، بنياد پس از تصويب طرح پيشنهادي پايان‌نامه / رساله اعتباري را در اختيار دانشجويان مشمول قرار مي‌دهد
 • كمك هزينة شركت در همايش‌هاي علمي: به دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري كمك هزينه‌اي به اين منظور اعطا مي‌شود
 • اعتبار هستة پژوهشي: باتوجه به هدف بنياد به منظور گسترش فعاليت‌هاي گروهي، درصورت تشكيل و فعاليت گروه پژوهشي دانشجويي مطابق مقرراتي كه دانشگاه مصوب مي‌كند، بنياد مبلغي را براي پيشبرد فعاليت‌‌ها در اختيار اين گروه قرار مي‌دهد
 • اعتبار پژوهش‌ياري: اعتبار دستيار پژوهشي استاد است كه چنانچه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در يكي از طرح‌هاي پژوهشي مصوب اعضاي هيئت علمي دانشگاه متبوع همكاري داشته باشد براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند مبلغي به‌صورت ماهانه به مدت يک سال تحصيلي پرداخت مي‌شود كه اين مبلغ توسط بنياد تأمين اعتبار مي‌شود
 • اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي و خارجي: دانشجويان مقطع دکتري تخصصي، که از يکي از دانشگاه‌هاي داخل يا خارج از کشور پذيرش فرصت مطالعاتي دريافت کنند پس از تصويب درخواست خود در دانشگاه از اين اعتبار برخوردار مي‌شوند
جايز? فنّاوري چه نوع تسهيلاتي را در برمي‌گيرد؟
چنانچه دانشجو در فعاليت‌هاي فنّاورانه و كارآفريني موفق باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و توانمند‌سازي دانشجويان براي ورود به عرص? کارآفريني تسهيلات زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي‌کند:
 • اعتبار هستة فنّاوري و كارآفريني: چنانچه دانشجويان قادر به تشكيل شركت زايشي از دانشگاه متبوع مطابق مقررات دانشگاه باشد اين اعتبار به آنان اعطا مي‌شود
 • اعتبار توان‌مندي در دوره‌هاي آموزشي کارآفريني (تجاري سازي، حقوق مالکيت فکري و ...): براي آشنايي دانشجويان با فضاي فنّاوري و كارآفريني به آنان اعطا مي‌شود
 • اعتبار فن‌ياري: پس از پذيرش دانشجو مشمول (کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي) در يكي از شركت‌هاي زايشي دانشگاه متبوع به عنوان دستيار فنّاورانه براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند مبلغي به‌صورت ماهانه به مدت يک سال تحصيلي پرداخت مي‌شود كه اين مبلغ توسط بنياد تأمين اعتبار مي‌شود
جايزة فنّاوري با چه هدفي در نظر گرفته شده است؟
جايزه فناوري دادمان به منظور ورود دانشجويان به فضاي کارآفريني و آشنا شدن آنان با بازار کار و فنّاوري در نظر گرفته شده است.
جايز? فرهنگ چه نوع تسهيلاتي را دربر مي‌گيرد؟
اين جايزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي- ايراني، هويت بخشي ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان تسهيلات زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي‌کند:
 • راتب? سالانه: مبلغي به‌صورت ماهانه و درازاي كار دانشجويي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي تحصيل به دانشجو اعطا مي‌شود. و به منظور اينكه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به اين مبلغ اكتفا نكنند و بيشتر به دنبال فعاليت‌هاي علمي باشند اعتبار اين جايزه در اين مقاطع نسبت به مقطع كارشناسي كاهش يافته است
 • وديعه اجار? مسکن: با استفاده از ظرفيت صندوق رفاه دانشجويي مبلغي به صورت قرض‌الحسنه به عنوان تأمين وديعة مسکن در اختيار دانشجويان متأهل قرار مي‌گيرد. اين مبلغ بعد از دانش‌آموختگي از سوي دانشجو بازپرداخت مي‌شود
 • هدي? ازدواج
 • اعتبار سفرهاي زيارتي- فرهنگي: بنياد اعتبار مربوط به اين جايزه را به فرد اعطا نمي‌كند بلكه اين اعتبار در اختيار دانشگاه به منظور برگزاري اردوهاي زيارتي- فرهنگي‌قرار مي‌گيرد
آيا امکان دارد دانشجو از بيش از يک جايزه ( آموزشي، پژوهشي، فنّاوري، فرهنگي) بهره‌مند شود؟
با توجه به اينکه امتياز مربوط به هر يک از جوايز به‌صورت جداگانه بررسي مي‌شود به همين منظور دانشجو در صورت کسب حداقل امتياز در هر جايزه وارد فرايند رقابتي در آن جايزه خواهد شد و در صورت انتخاب، جايزه به آن تعلق مي‌گيرد با در نظر گرفتن اين موضوع انتظار اين است كه هر دانشجو بتواند مشمول يكي از جايزه‌هاباشد
نقش دانشگاه در اجراي اعطاي جايزة تحصيلي به چه نحوي است؟
بنياد درصدد است تا به‌صورت تدريجي اجراي اين آيين‌نامه را به دانشگاه‌ها واگذار كند به نحوي كه پرداخت اعتبار هر ساله از سوي بنياد به دانشگاه‌ها انجام شود و دانشگاه ها مطابق با مقررات و ضوابط بنياد، اقدام به گزينش و انتخاب دانشجويان مشمول و پرداخت تسهيلات به آنان كنند و بنياد صرفاً بر اجراي صحيح آيين‌نامه نظارت داشته باشد
تسهيلات نظام وظيفه
تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي با چه هدفي به دانش آموختگان اعطا مي‌شود؟

اين تسهيلات با هدف استفادة بهينه از توانايي‌هاي دانش‌آموختگان برتر در جهت توسعة فعاليت‌هاي علمي، فرهنگي و فنّاورانه كشور به آنان اعطا مي‌شود.

تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي چه امكاناتي را در اختيار مشمولان قرار مي‌دهد؟

مشمولان اين جايزه با معرفي بنياد، دورة خدمت نظام‌وظيفة خود را، مشتمل ‌بر «دورة آموزش نظامي» و «اجراي طرحي پژوهشي، فنّاورانه، فرهنگي يا مشابه‌آن»، طي مي‌كنند. زمان اين دوره دست‌كم نصف دورة ساير مشمولان است.

آيا دانش‌آموختگانِ‌برتر از معافيت نخبگاني بهره‌مند مي‌شوند؟

خير! استفاده از اين تسهيلات به معني معافيت نيست و فرد بايد خدمت خود را با شرايط متفاوت (دست‌كم نصف دورة معمول) و همراه با اجراي فعاليتي تخصصي (مثلاً طرحي پژوهشي يا فرهنگي) سپري كند.

آيا موضوع اجراي طرح براي گذراندن خدمت نظام وظيفة تخصصي توسط بنياد تعيين مي‌شود؟

خير! موضوع طرح­هاي پژوهشي بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلح تعيين مي‌شود. 

آيا دانش‌آموختگان مشمول خدمت نظام‌وظيفة تخصصي نياز به گذراندن دورة آموزش نظامي دارند؟ 

بله! اين دوره براي آشنايي با اصول دفاع شخصي و به مدت 45 روز در دو مقطع زماني (تيرماه و دي ماه هر سال) برگزار مي‌شود.

زمان دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي چه مدت است؟

حداقل برابر با نيمي از دورة رسمي نظام‌وظيفة ساير مشمولان هم‌تراز است.

آيا مشمولان مي‌توانند در دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي به تحصيل مشغول شوند؟ 

خير! مگر اينكه دانشجوي دورة دكتري تخصصي و در حال گذراندن رساله باشند.

چنانچه متقاضيان در دوران تحصيل به عنوان دانشجوي برگزيده مشمول جايزه‌هاي تحصيلي بنياد شده باشند، مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي استفاده كنند؟

خير! هرساله فعاليت‌هاي نخبگاني دانش آموختگان بايد با ساير دانش‌آموختگان متقاضي مقايسه شود و درصورت كسب بيشترين امتياز مشمول اين تسهيلات مي‌شوند. البته چنانچه متقاضي در زمان تحصيل مشمول جوايز تحصيلي بنياد شود، اين موضوع به عنوان يكي از فعاليت‌هاي نخبگاني وي در نظرگرفته مي‌شود و به ازاي هر سال مشموليت، امتيازي به وي اختصاص مي‌يابد.

دانش‌آموختگان كدام مؤسسه‌ها مشمول تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي مي‌شوند؟

مشمولان از ميان دانش‌آموختگان همة مراكزآموزشي عالی، پژوهش و فنّاوري‌ داخل يا خارج ازكشور است­كه صحت مدارك صادرة آنها به تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد، انتخاب مي‌شود.

نحوة ارسال درخواست استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي به چه نحو است؟

دانش‌آموختگان داخل كشور براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي دانشگاهي براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة فنّاور مي‌بايد به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني: http://soraya.bmn.ir) مراجعه و درخواست خود را بارگذاري كنند. دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي خارج از كشور نيز براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي غير مقيم بايد به پايگاه اطلاعاتي متخصصان غيرمقيم (به نشاني: (http://internation.bmn.ir  مراجعه و درخواست خود را باگذاري كند.

چنانچه متقاضي يك‌بار درخواست استفاده از تسهيلات را در سامانه بارگذاري كند و با آن مخالفت شود، آيا امكان ارسال درخواست مجدد وجود دارد؟

بله! متقاضي مي‌تواند با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود حداكثر يك‌بار ديگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

آيا دانش‌آموختگان دوره‌هاي دكتري حرفه‌اي و تخصصي و فوق تخصصي پزشكي نيز مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي استفاده كنند؟

بله! دانش‌آموختگان دوره‌هاي «دكتري حرفه‌اي» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معادل با دانش‌آموختگان دورة «كارشناسي ارشد» محسوب مي‌شود و نيز دانش‌آموختگان دوره‌هاي «تخصصي و فوق تخصصي باليني و پزشكي و فلوشيپ» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ معادل با دانش‌آموختگان دورة «دكتري تخصصي» محسوب مي‌شوند

دانش‌آموختگان كدام مقطع تحصيلي مي‌توانند متقاضي استفاده از تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي باشند؟

اين جايزه به دانش­آموختگان ­برترِ دوره­های‌کارشناسی­ارشد و دکتری تخصصی اعطا مي‌شود. نكتة مهم آن است كه فرد بايد در زمان تقاضا دانش‌آموخته‌ باشد.

آيا دانشجويان مي‌توانند از تسهيلات خدمت نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند؟

تنها دانشجويان دورة دكتري تخصصي پس از دفاع موفقيت‌آميز از طرح پيشنهادي رسالة دكتري (پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع مي‌توانند هم‌زمان با گذراندن رسالة دكتري از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند.

آيا دانش‌آموختة برتر مي‌تواند هم‌زمان از جايزة شهيد چمران و دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شود؟

دانش‌آموختگان دورة دكتري تخصصي مجازند هم‌زمان با دورة نظام‌وظيفة تخصصي، به عنوان پژوهشگر پسادكتري به فعاليت بپردازند و از جايزة شهيد چمران بهره‌مند شوند.

اگر فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظيفه، در ميانة خدمت در مقطعي بالاتر در دانشگاه پذيرفته شود چه مي‌شود؟

در اين صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظيفه ترخيص شود و پس از پايان تحصيل در مقطع بعدي دوباره بايد در فرايند انتخاب دانش‌آموختة برتر شركت كند تا بتواند از تسهيل نظام وظيفه بهره‌مند وشود.

مشمولان در صورت ادامة تحصيل در حین خدمت نظام‌وظيفة تخصصي و در همان مقطع تحصيلي، بعد از پايان تحصيل همچنان مي‌تواند از مزاياي اين جايزه استفاده كند؟

خير! در اين صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظيفه ترخيص ‌شود و پس از پايان تحصيل دوباره بايد در فرايند انتخاب دانش‌آموختة برتر شركت كند تا بتواند از تسهيل نظام وظيفه بهره‌مند شود.

چنانچه فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظيفه، در ميانه خدمت مشغول به تحصيل شود و انصراف خود را اعلام كند، سپس بعد از پايان مقطع جديد دوباره مشمول تسهيلات نظام وظيفه شود، آيا امكان ادامة طرح قبلي براي وي وجود دارد؟

تصميم‌گيري در اين مورد در اختيار ستاد كلّ نيروهاي مسلح است و بنياد در اين زمينه ورود پيدا نمي‌كند.

پرداخت حقوق دورة نظام‌وظيفة تخصصي به مشمولان به چه نحو است؟

پرداخت حقوق دورة نظام‌وظيفة تخصصي، مطابق مقررات ستادكلّ نيروهاي مسلح صورت مي‌پذيرد.

آيا دانشجويان دورة دكتري تخصصي مي‌توانند از خدمت نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند؟

دانشجويان دورة دكتري تخصصي پس از دفاع موفقيت‌آميز از طرح پيشنهادي رسالة دكتري (پروپوزال رساله ) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع مي‌توانند هم‌زمان با گذراندن رسالة دكتري از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند.

براي كسب موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع قالب مشخصي وجود دارد؟

بله! براي اين‌منظور دانشجوياني كه به‌طور موفقيت آميز از طرح پيشنهادي خود دفاع كرده‌اند مي‌بايد كاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسة علمي براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي» را كه در سامانة اطلاعاتي بنياد قابل دسترسي است، تكميل كنند. 

آيا معاون پژوهشي دانشكده مي‌تواند كاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسة علمي براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي» را تأييد كند؟

خير! كاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسة علمي براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي» صرفاً با مهر و امضا معاون پژوهشي دانشگاه  مورد تأييد بنياد است.

نحوة بهره‌مندي دانش‌آموختگان از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي به چه شكل است؟

دانش‌آموختگانِ مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور كه حداكثر سه سال از تاريخ رسمي دانش‌آموختگي آنان گذشته می­توانند درخواست خود برای استفاده از تسهيلات را در بانك اطلاعاتي بنياد بارگذاري كنند. بنياد براساس مجموع امتيازهاي فعاليت‌هاي نخبگاني متقاضي و درقياس با ساير متقاضيان، مشمولان استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفه را انتخاب و به ستاد كل نيروهاي مسلح معرفي مي‌كند.

متقاضيان در چه بازه‌هاي زماني مي‌توانند درخواست خود را براي بهره‌مندي از تسهيلات براي بنياد ارسال كنند؟

متقاضیان می­توانند در هر زماني كه دانش‌آموخته شوند مجازند درخواست خود را برای استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي در سامانه بارگذاري كنند و بنياد 45 روز پس از بارگذاري درخواست سوابق را بررسي و نتيجه را اعلام مي‌كند.

آيا مقاله نيز به عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي‌شود؟

بله! مقالات سه سال اخير دانش آموختگان كارشناسي‌ارشد و دانشجويان دكتري و پنج سال اخير دانش‌آموختگان مقطع دكتري به عنوان فعاليت نخبگاني متقاضيان در نظر گرفته مي‌شود و هر يك داراي امتيازي است ليكن صرفاً به استناد داشتن مقاله كسي نمي‌تواند از اين تسهيل بهره‌مند شود.

آيا با داشتن دو مقاله امتياز لازم براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفه را به دست مي‌آوريم؟

امتياز مقاله باتوجه به نوع آن ( علمي- پژوهشي، بين‌المللي، كنفرانسي)، تعداد نويسندگان، جايگاه متقاضي در مقاله متفاوت است. از اين رو نمي‌توان گفت با داشتن مقاله مي‌توان امتياز لازم را كسب كرد يا خير.  

امتياز مقاله چگونه محاسبه مي‌شود؟

امتياز مقاله باتوجه به جايگاه فرد و تعداد نويسندگان مقاله متفاوت است كه اين امتياز براساس آيين‌نامة ارتقاي اعضاي هيئت علمي محاسبه مي‌شود.

آيا سال انتشار مقاله نيز اهميت دارد؟

بله! تنها مقالات پنج سال آخر دانش‌آموختگان دورة دكتري و سه سال اخير دانش آموختگان دورة كارشناسي‌ارشد و دانشجويان دورة دكتري در محاسبة امتياز در نظر گرفته مي‌شود

آيا امتياز رتبة برترآزمون سراسري ورود به مقطع كارشناسي در گروه آزمايشي رياضي با گروه‌هاي ديگر از قبيل زبان و هنر يكسان است؟ 

خير! بنياد با در نظر گرفتن اين نكته كه پذيرفته شدن در آزمون‌هاي سراسري در هر گروه‌ آزمايشي با بقيه گروه‌ها متفاوت است، امتياز آنها را متفاوت در نظر گرفته است. شرط اولية استفاده از تسهيلات نظام وظيفه كسب رتبة زير 1000 را در گروه هاي آزمايشي رياضي، تجربي و علوم انساني در نظر گرفته شده است، درحالي‌كه براي گروه‌هاي زبان و هنر كسب رتبة زير 300 در نظر گرفته شده است.

اگر متقاضي اطلاعات خلافي را در سامانه بارگذاري كند چه مي‌شود؟

چنانچه خلاف اطلاعات بارگذاري شده توسط متقاضي در هر مرحله از بررسي مشخص شود، هم از تسهيل نظام وظيفه و هم از تمامي تسهيلات بنياد براي هميشه محروم مي‌شود. همچنين عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام تا به لحاظ حقوقي موضوع را پيگيري كند.

براي انتخاب متقاضيان استفاده از تسهيلات نظام وظيفه، همة افراد با رشته‌هاي متفاوت در قياس باهم قرار مي‌گيرند و اين باتوجه به اينكه فرصت‌هاي آموزشي و پژوهشي رشته‌ها متفاوت است، عادلانه نيست؟

باتوجه به تفاوتي كه از نظر آموزشي در رشته‌ها وجود دارد، سازمان سنجش آموزش كشور براي معدل رشته‌ها، ضريب مؤثري تعيين كرده است كه بنياد در بررسي سوابق متقاضيان آن را لحاظ مي‌كند.

همچنين باتوجه به اينكه فعاليت هاي نخبگاني كه بنياد در نظر گرفته است در برگيرندة طيف متفاوتي از فعاليت‌ها است بنابراين هر فرد مي‌تواند با كسب امتياز از فعاليت‌هاي مرتبط با رشتة تخصصي خود در قياس با ساير افراد قرار بگيرد.

چنانچه دانش‌آموخته‌اي مشغول به خدمت نظام‌وظيفه باشد، مي‌تواند درخواست بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي را ارائه كند؟ 

بله! چنانچه دانش آموخته در حال گذراندن خدمت نظام وظيفه باشد و شرايط بهره‌مندي از تسهيلات نظام ‌وظيفة تخصصي را احراز كند، مي‌تواند درخواست خود را در پايگاه اطلاعاتي بنياد بارگذاري كند. درصورت برگزيده شدن، متقاضي مي‌تواند باقيماندة زمان خدمت سربازي خود را با انجام طرح پژوهشي به پايان برساند.

چنانچه با درخواست دانش‌آموخته براي بار اول موافقت نشود، امكان ارسال مجدد درخواست براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفه وجود دارد؟

بچنانچه با درخواست نامبرده براي بار اول موافقت نشود، دانش آموخته‌ مي‌تواند با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود حداكثر براي يك‌بار ديگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

 

چرا به دانشجويان تسهيلات خدمت نظام‌وظيفه تعلق نمي‌يابد؟ 

در دورة تحصيل انتظار اين است دانشجو وقت خود را براي آموزش و فعاليت‌هاي آموزشي صرف كند و جداشدن وي از محيط علمي، به‌شدت بر كيفيت تحصيل وي تأثير منفي مي‌گذارد، به‌همين دليل اين تسهيلات دورة دانشجويي حذف شده است.

دانش‌آموختگان تا چه زماني فرصت دارند درخواست بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي دانشگاهي را به بنياد ارائه كنند؟

دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي داخل، حداكثرظرف سه سال بعد از تاريخ رسميِ دانش‌آموختگي مجازند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

چه كساني مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي دانشگاهي استفاده كنند؟

دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي داخل كشور كه حداكثر سه سال از تاريخ دانش‌آموختگي آنان سپري شده‌است.

شرايط متقاضيان براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة‌تخصصي دانشگاهي چيست؟

تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي دانشگاهي به دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور كه بیش­از سه سال از تاریخ دانش­آموختگی آنان در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی نگذشته باشد وحائز بیشترین امتیاز از فعاليت‌هاي نخبگاني در دورۀ زمانی بررسی در قياس باساير متقاضيان باشند، اعطا مي‌شود. 

مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني چيست؟

بمهم‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني به‌شرح زير است:

الف. موفقيت در دانشگاه (آموزشي، پژوهشي و فنّاورانه و...)

ب. كسب جايزه‌هاي تحصيلي بنياد

ج.كسب رتبة برتر در المپیادهای ملّی دانشجویی و دانش‌آموزي

د. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنياد

ه. كسب رتبة برتر درآزمون‌های ورود به دانشگاه‌هاي كشور

و. كسب رتبة‌برتر در آزمون‌هاي سراسري علوم پزشكي

ز. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي‌قرآني مورد تأييد بنياد

ح. ثبت اختراع برگزيده

حداقل امتياز لازم از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني براي بارگذاري درخواست استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي در سامانه چه ميزان است؟

دانش‌آموختگان در دورة كارشناسي‌ارشد بايد دست كم 170 امتياز و در دورة دكتري تخصصي مي‌بايد دست كم 250 امتياز از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني كسب كند تا سامانه به وي مجوز بارگذاري درخواست را بدهد.

حداقل امتياز لازم از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي چه ميزان است؟

دانش‌آموختگان در دورة كارشناسي‌ارشد بايد دست كم 200 امتياز و در دورة دكتري تخصصي مي‌بايد دست كم 300 امتياز از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني كسب كند تا بتواند در فرايند مقايسه با ساير متقاضيان قرار گيرد.

چنانچه فردي داراي شرايط استفاده از سهمية استعداد درخشان براي ورود به مقطع كارشناسي‌ارشد بوده اما بدون استفاده از اين سهيمه و از طريق آزمون ورودي در آن مقطع پذيرش شده باشد، آيا از امتياز مربوط به آن بهره‌مند مي‌شود؟

خير! چنانچه به واسطة سهمية استعداد درخشان و بدون آزمون در دورة كارشناسي‌ارشد به تحصيل مشغول شود مي‌تواند از امتياز آن استفاده كند.

منظور از رتبه‌هاي برتر آزمون ورود به دورة كارشناسي ارشد، رتبه در گرايش است يا رتبة كلّ  در كد رشتة امتحاني؟

بمنظور رتبة كلّ در كد رشتة امتحاني اعلام شده است.

 

آيا رتبه‌هاي آزمون دانشگاه‌آزاد اسلامي نيز به‌عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي‌شود؟

بله! رتبه‌هاي زير 300  آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در دورة كارشناسي و زير 30 در دورة كارشناسي‌ارشد به عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي شود و داراي امتياز است.

آيا مخترعان مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي استفاده كنند؟

بله! مخترعان برگزيدة بنياد ملّي نخبگان چنانچه شرايط اوليه را داشته باشند مي‌توانند درخواست خود را در سامانه بارگذاري كنند. بنياد درخواست آنان را مانند ساير متقاضيان بررسي مي كند. شايان ذكر است اختراع سطح 1، 2 و 3 بنياد به عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي‌شود و هر يك از آنها داراي امتياز ويژه‌اي است.

متقاضيان ‌درخواست بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي دانشگاهي را چگونه ارسال كنند؟

دانش‌آموختگان چنانچه متقاضي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفه باشند،‌ مي‌بايد اطلاعات خود و درخواست بهره‌مندي از تسهيلات را در پايگاه اطلاعاتي بنياد (soraya.bmn.ir) بارگذاري كنند. 

آيا مشمولاني كه داراي غيبت نظام وظيفه هستند درصورت داشتن شرايط مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي بنياد ملّي نخبگان استفاده كنند؟

ببنياد ملّي نخبگان بدون در نظر گرفتن غيبت متقاضيان وضعيت آنان را بررسي مي‌كند و درصورت احراز شرايطف برگزيدگان را به ستاد كلّ نيروهاي مسلح معرفي مي‌كند و تعيين تكليف دربارة غيبت برگزيدگان توسط آن ستاد انجام مي‌شود.

 

آيا بنياد مي‌تواند محل خدمت ما را تعيين كند؟

خير! براساس توافق انجام شده با ستاد كلّ نيروهاي مسلح بنياد مسؤوليت شناسايي مشمولان و ستاد كلّ نيروهاي مسلح مسؤوليت تعيين محل خدمت و طرح پژوهشي را برعهده دارد.

آيا خودمان مي‌توانيم جاي خدمتمان را تعيين كنيم؟

خير! ستاد كلّ نيروهاي مسلح باتوجه به تخصص و رشتة متقاضي، محل خدمت متقاضي را تعيين مي‌كند

آيا امكان درخواست تجديد نظر به نتيجة درخواست وجود دارد؟

بله! چنانچه متقاضي به نتيجه درخواست خود معترض باشد و درخواست بررسي مجدد درخواست خود را داشته باشد مي‌تواند با مراجه به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني:http://soraya.bmn) در بخش «پاسخ به پرسش‌ شما» اطلاعات و درخواست خود را بارگذاري كند. شايان ذكر است به هيچ عنوان به پرسش‌هايي كه از طريق مراجعه حضوري يا مكتوب براي بنياد ارسا ل مي‌شود پاسخ داده نمي‌شود.

درصورت وجود ابهام در استفاده از اين تسهيلات به چه نحوي مي‌توان آن را برطرف كرد؟

چنانچه متقاضي پرسشي دربارة استفاده از تسهيلات داشته باشد با مراجه به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني:http://soraya.bmn) در بخش «پاسخ به پرسش‌ شما» اطلاعات و پرسش خود را بارگذاري كند. 

اختراعات
چه اختراع هایی مورد حمایت بنیاد ملّی نخبگان قرار می گیرند؟
مخترعان می توانند با نام نویسی و شرکت در جشنواره های منطقه ای اختراعات (رویش)، اختراع خود را در رقابتی سالم مورد ارزیابی قرار دهند. اختراع هایی که در این جشنواره ها مورد تأیید هیئت داوران قرار می گیرند می توانند از تسهیلات بنیاد برای طی مسیر توانمندسازیِ اختراع های برگزیده بهره مند شوند.
جشنواره های منطقه ای اختراعات (رویش) بنیاد چه زمانی و کجا برگزار می شوند؟
به منظور تسهیلِ شرکت مخترعان در جشنواره های منطقه ای اختراعات (رویش)، هشت پهنه برای برگزاری جشنواره در کشور در نظر گرفته شده است که هر سال یکی از استان های پهنه، میزبان آن است. برنامة زمانبندی جشنواره برای سال 1394 به شرح جدول زیر است:

رديف جشنواره زمان برگزاری استان میزبان استان های پهنه
1 پهنۀ 4 مرداد 1394 خراسان جنوبی خراسان رضوی و خراسان شمالی
2 پهنۀ 7 شهریور 1394 لرستان ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان
3 پهنۀ 3 مهر 1394 مازندران گیلان، گلستان، قزوین و سمنان
4 پهنۀ 5 آبان 1394 سیستان و بلوچستان یزد، کرمان و هرمزگان
5 پهنۀ 8 آذر 1394 مرکزی اصفهان، چهارمحال و بختیاری و قم
6 پهنۀ 6 دی 1394 خوزستان فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر
7 پهنۀ 1 بهمن 1394 البرز تهران
8 پهنۀ 2 اسفند 1394 آذربایجان شرقی آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان
شرایط نام نویسی در جشنواره های منطقه ای اختراعات (رویش) چیست؟
مخترعان برای نام نویسی در جشنواره های منطقه ای اختراعات (رویش) باید گواهی ثبت اختراع خود را اخذ کرده باشند. شایان ذکر است برای اختراعات در حوزه علوم پزشکی، دارویی و غذایی اخذ تأییدیه از مراجع مرتبط با اختراع (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان غذا و دارو) الزامی است.
برای نام نویسی در جشنواره های منطقه ای اختراعات (رویش) باید به کجا مراجعه کرد؟
متقاضیان نام نویسی می توانند با مراجعه به وبگاه بنیاد ملّی نخبگان به نشانی www.bmn.ir و یا وبگاه بنیادهای استانی میزبان جشنواره، برای نام نویسی اقدام کنند.
معیارهای داوری در جشنواره های منطقه ای اختراعات (رویش) چیست؟
اختراعاتی که در جشنواره های منطقه ای اختراعات (رویش) شرکت می کنند مطابق معیارهای زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
 • ميزان تازگي اختراع در سطح ملّي وبين المللي
 • طول عمر فنّاوري حاصل از اختراع
 • آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از به كارگيري اختراع
 • چگونگي مستندسازي فرايند رشد اختراع
 • قابليت ورود به بازار و ارزش افزودة اقتصادي و اجتماعي حاصل از تجاري سازي اختراع
باتوجه به معیارهای بالا و درصورت کسب حدنصاب لازم، اختراع بررسی شده به عنوان اختراع برگزیدة سطح 3 شناخته می شود و از حمایت های بنیاد بهره مند می شود.
اگر اختراعی به عنوان اختراع برگزیدة سطح 3 شناخته شود، از چه تسهیلاتی برخوردار می شود؟
برای پشتیبانی و توانمندسازی اختراع های برگزیدة سطح 3، تسهیلاتی به شرح زیر به صاحب (صاحبان) اختراع با هدف کمک به آنها برای استقرار در مراکز رشد یا پارک های علم و فنّاوری و تأسیس شرکتی نوپا مرتبط با اختراع برگزیده اعطا می شود.
 • جایزة نقدی
 • تسهيلات مشاورهای و مالی براي مواردي نظير: تكميل اختراع و مستندسازي آن، در اختيار گرفتن مشاورة كارگزاران خدمات فنّاوري، شركت در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي، استقرار اوليه در پارك علم و فنّاوري، تأسيس شركت مرتبط با اختراع
 • لحاظ امتياز اختراع در آيين‌نامة جايزه‌هاي تحصيلي دانشجويان و شیوه نامة اعطای تسهیلات نظام وظیفه، مطابق مفاد آيين‌نامة ذي‌ربط
صاحبان اختراع های برگزیده چگونه از تسهیلات بنیاد بهره مند می شوند؟
حداکثر 1 ماه پس از برگزاری جشنواره، اختراع های برگزیده (که توسط هیئت داوران مشخص شده اند) از سوی بنیاد نخبگانِ میزبانِ جشنواره اعلام می شوند و صاحبان اختراع های برگزیده می توانند با مراجعه به بنیاد نخبگان استان محل سکونت خود فرایند توانمندسازی خود را آغاز کنند و از تسهیلات مربوطه بهره مند شوند.
پس از بهره مندی صاحبان اختراع های برگزیدة سطح 3 از تسهیلات مربوط به این سطح، چه اتفاقی برای اختراع میافتد؟
بنیاد ملّی نخبگان برای توانمندسازی برگزیدگان جشنواره های منطقه ای اختراعات (رویش) مسیری را طراحی کرده است که شامل سه ایستگاه «اختراع های سطح 3»، «اختراع های سطح 2» و «اختراع های سطح 1» است. بنابراین چنانچه اختراعی ایستگاه نخست را با موفقیت سپری کند، راهی ایستگاه بعد می شود. تسهیلات مربوط به اختراع های سطح 2 و سطح 1 به شرح جدول زیر به صاحبان اختراع های برگزیده ای که موفق به رسیدن به این ایستگاه ها می شوند، اعطا می شود:

جدول اعطای تسهیلات به صاحبان اختراع های برگزیدة سطح 2
رديف تسهيلات مبلغ (ريال)
1 جایزۀ نقدی 20 تا 40 ميليون ريال
2 تسهیل مالی مطابق مقررات معاونت علمی
3 لحاظ امتياز در آيين‌نامة جايزه‌هاي تحصيلي مطابق مفاد آيين‌نامة ذي‌ربط
4 لحاظ امتياز در آيين‌نامة خدمت نظام وظيفه مطابق مفاد آيين‌نامة ذي‌ربط


جدول اعطای تسهیلات به صاحبان اختراع های برگزیدة سطح 1
رديف تسهيلات مبلغ (ريال)
1 جایزۀ نقدی 30 تا 50 ميليون ريال
2 تسهیل مالی مطابق مقررات معاونت علمی
3 لحاظ امتياز در آيين‌نامة جايزه‌هاي تحصيلي مطابق مفاد آيين‌نامة ذي‌ربط
4 لحاظ امتياز در آيين‌نامة خدمت نظام وظيفه مطابق مفاد آيين‌نامة ذي‌ربط
معیارهای انتخاب اختراع های سطح 2 چیست؟
از ميان اختراع هاي سطح 3 كه صاحبان آنها مسير توانمندسازي را با موفقيت طي¬كرده اند و موفق به تأسیس شرکتی نوپا مرتبط با اختراع شده باشند، تعدادی از اختراع ها به عنوان اختراع برگزیدة سطح 2، بر اساس معيارهاي زير شناسايي مي شوند:
الف. دستيابي به نسخة تجاري‌سازي اختراع به منظور توجيه فني و اقتصادي آن
ب. كسب مجوّزها، تأييديه‌ها و استانداردهاي داخلي و خارجي
ج. میزان پیشرفت در تشکیل شرکت مرتبط با اختراع
د. ميزان پيشرفت اختراع در زمينة سرمايه‌يابي و بازاريابي
معیارهای انتخاب اختراع های سطح 1 چیست؟
از ميان اختراع هاي سطح 2 كه مسير توانمندسازي را با موفقيت طي كرده باشند، اختراع های برگزیدة سطح 1 بر اساس معيارهاي زير شناسايي مي شوند:
الف. توليد و فروش محصول يا فروش حق استفاده از اختراع
ب. جذب سرمايه گذار براي توليد انبوه و ارائة مدل سرمايه گذاري
ج. كسب مجوّزها، تأييديه ها و استانداردهاي داخلي و خارجي
د. ميزان پيشرفت اختراع در ايجاد و توسعة بازار
ه. ميزان رشد شركت تأسيس شده
اگر اختراعی در یک جشنواره برگزیده نشود، آیاد می تواند در جشنوارة دیگری شرکت کند؟
درصورت برگزیده نشدن اختراعی در یکی از جشنواره های منطقه ای رویش، امکان شرکت آن در جشنوارة دیگر صرفاً درحالتی که در آن تغییراتی که منجر به اخذ گواهی ثبت اختراع جدید شود، وجود دارد.
آیا یک مخترع می تواند با دو اختراع در یک جشنواره شرکت کند؟
خیر، از آنجا كه هر مخترع تنها يك اختراع را براي داوري در یکی از جشنواره ها مي تواند ارائه دهد و با توجه به معيارهاي داوري (مسائل علمي، نوآوري، كاربردي بودن و قابليت تجاری سازي)، مناسب است مخترعان بهترين اختراع خود را برای داوري به جشنواره ارائه کنند.
برای اخذ گواهی ثبت اختراع باید به کجا مراجعه کرد؟
مخترعان محترم می توانند با مراجعه به وبگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir و انتخاب زبانه های «خدمات الکترونیکی»، «خدمات ثبتی»، «مرکز مالکیت معنوی» و «اختراع» اطلاعات لازم را کسب کنند
آیا به جای صاحب اختراع، شخص دیگری می تواند برای ارائة اختراع در جشنواره شرکت کند؟
خیر، لازم است یکی از اشخاصی که نام آن در گواهی ثبت اختراع ذکر شده است در جشنواره شرکت کند.
اگر کسی به نتیجة داوری جشنواره اعتراض داشته باشد، باید چه کار کند؟
مخترعان محترمی که به نتیجة داوری اعتراض دارند، می توانند اعتراض کتبی خود را به رئیس بنیاد نخبگان استان میزبان جشنواره ارائه کنند تا از آن طریق پیگیری شود
برای اختراع هایی که بیش از یک مخترع دارند، جایزة نقدی و تسهیل مالی اختصاص یافته به اختراع برگزیده به چه کسی داده می شود؟
به نمایندة قانونی اختراع برگزیده. برای این کار لازم است مخترعانِ اختراع، نمایندة خود را به بنیاد استان محل سکونت خود معرفی کنند.
آیا امکان بهره مندی صاحبان اختراع های برگزیدة سطح 3 از تسهیلات نظام وظیفه وجود دارد؟
به صاحبان اختراع های برگزیدة سطح 3 تسهیلات نظام وظیفه به صورت مستقیم اعطا نمی شود، بلکه امتیاز حاصل از کسب این عنوان در سوابق فعالیت های صاحبان اختراع های برگزیده درج می شود تا بتوانند از آیین¬نامه های مرتبط (مانند آیین نامه های «اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» و «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی») استفاده کنند.
آیا برای شرکت در جشنواره های منطقه ای رویش، از شرکت کنندگان هزینه دریافت می شود؟
بله، متناسب با تعرفه های ابلاغی از سوی بنیاد، مبلغی از شرکت کنندگان دریافت می شود که در زمان نام نویسی به متقاضیان اعلام می شود.
آیا مخترعان از سایر پهنه ها هم می توانند در جشنوارة پهنه های دیگر شرکت کنند؟
برای تسهیل شرکت مخترعان در جشنواره های منطقه ای اختراعات، این جشنواره ها در هشت پهنه از کشور برگزار می شوند. از این رو اولویت با مخترعان بومی هر پهنه است لیکن در صورت ضرورت درصدی از شرکت¬کنندگان به استان های سایر پهنه ها اختصاص یافته است
آیا برای اخذ سطح 2 نیز باید در جشنواره ای دیگر شرکت کرد؟
خیر، صاحبان اختراع های برگزیدة سطح 3، پس از آغاز فرایند توانمندسازی، درصورت طی موفقیت آمیز مسیر طراحی شده، می توانند درخواست خود را برای ارتقا به سطح 2 به بنیاد استان محل سکونت خود ارائه دهند.
استمرار،تمديد يا ارتقا سطح تسهيلات دانشجويي
چه کساني مي توانند درخواست تمديد يا ارتقا داشته باشند؟
افرادي كه در حال استفاده از كمك هزينه تحصيلي بنياد ملي نخبگان از طريق سامانه ثريا مي باشند، با مطالعه ماده 7 "آيين‌نامه اعطاي جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان به دانشجويان نخبه و استعداد برتر" مي‌توانند نسبت به ارسال درخواست ارتقاء سطح كمك هزينه تحصيلي به سطح بالاتر اقدام نمايند.
براي تمديد و استمرار نخبگي از کارشناسي به کارشناسي ارشد چگونه بايد اقدام نمايم؟
در سايت بنياد به نشاني www.bmn.ir روي لينک سامانه ثريا کليک و بعد از دريافت نام کاربري و کلمه عبور ابتدا تشکيل پرونده سپس منتظر بررسي و نتيجه آن باشيد.
من در سامانه درخواست ثريا دادم ولي مورد تاييد قرار نگرفته است.لطفا راهنمايي فرماييد؟
تصميم گيري در خصوص تاييد يا عدم تاييد ارتقاء ‌سطح صرفاً برعهده شوراي نخبگان بوده و شرايط از پيش تعيين شده اي جهت تاييد در اين خصوص وجود ندارد.
چه کسي مي تواند درخواست ارتقا تسهيلات را دهد؟
متقاضي اين درخواست بايد افتخار مورد تاييد بنياد را داشته باشد و تاييديه عملكرد آموزشي و پژوهشي توسط استادراهنما در سربرگ دانشگاه با امضاي استادراهنما و مهر گروه يا دانشگاه را ارائه دهد.
چه کسي مي تواند درخواست استمرار(سنوات) تسهيلات را دهد؟
متقاضي اين درخواست بايد افتخار مورد تاييد بنياد را داشته باشد و ذکر دليل افزايش سنوات و مدت زمان لازم جهت اتمام مقطع توسط استادراهنما در سربرگ دانشگاه با امضاي استادراهنما و مهر گروه يا دانشگاه را ارائه دهد.
چه کسي مي تواند درخواست استمرار (کمبود معدل) تسهيلات را دهد؟
متقاضي اين درخواست بايد افتخار مورد تاييد بنياد را داشته باشد و ذکر دليل کمبود معدل توسط استادراهنما در سربرگ دانشگاه با امضاي استادراهنما و مهر گروه يا دانشگاه را ارائه دهد.
من پيشتر كمك هزينه تحصيلي را به صورت كامل براي يك مقطع خارج از سامانه ثريا دريافت نموده ام، براي دريافت كمك هزينه در مقطع بالاتر چگونه بايد اقدام كنم؟
در صورت اشتغال به تحصيل در مقطع بالاتر، بعد از انجام فرايند تشكيل پرونده از طريق سامانه ثريا، اين مشخصات را به آدرس shora@bmn.ir ارسال نماييد:
الف) نام و نام خانوادگي ب) كد ملي ج) نام كاربري سامانه د) تلفن همراه ه) عنوان، رتبه، رشته و سال افتخار كسب شده و) مقطع تحصيلي كه كمك هزينه دريافت نموده ايد و مدت استفاده در آن مقطع
فتخار من جشنواره و مورد تاييد بنياد مي باشد ولي امكان و دسترسي به درخواست استفاده از جوايز تحصيلي را در سامانه ثريا ندارم، لطفا راهنمايي فرماييد؟
بر اساس شيوه نامه ارايه تسهيلات بنياد ملي نخبگان در سال 1393، اعطاي تسهيلات بسته كمك هزينه علمي و پژوهشي(شامل كمك هزينه ماهيانه، كمك هزينه ارايه مقاله، اعتبار پژوهشي استادياران جوان، پژوهانه، فرصت مطالعاتي، بورس دكتري و پسادكتري و جذب هيات علمي) براي دانشجويان نمونه، برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي، رازي، فارابي، شيخ بهايي، منوط به بررسي مدارك و مستندات لازم در شوراي نخبگان خواهد بود. افراد مذكور براي استفاده از تسهيلات بنياد، بايد از طريق درخواست "برگزيدگان جشنواره ها براي تسهيلات بيشتر" اقدام نمايند.
پژوهانه انجام پروژه ها
من افتخار مورد تاييد بنياد را ندارم.آيا مي توانم از تسهيلات پژوهانه استفاده نمايم؟
در صورتي که عنوان پايان نامه شما درخصوص نخبگان باشد مي توانيد آن را به معاونت پزوهش و برنامه ريزي بنياد ارسال نماييد تا بعد از بررسي نتيجه را به شما اطلاع دهند.
من افتخار مورد تاييد( جشنواره خوارزمي جوان ) را دارم.آيا مي توانم از پژوهانه بنياد استفاده نمايم؟
برگزيدگان جشنواره خوارزمي با تاييد شوراي نخبگان مي توانند از پژوهانه بنياد استفاده نمايند.
مبالغ پژوهانه حمايت از پايان نامه ها چقدر مي باشد؟
مقطع کارشناسي :700.000 تومان .مقطع ارشد:2.000.000 تومان.مقطع دکتري 4.000.000 تومان که به حساب معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد
تسهيلات استعدادهاي هنري
مراحل ثبت نام براي درخواست بررسي براي استعدادهاي برتر هنري به چه صورت انجام مي شود؟
گام نخست براي ارائه درخواست بررسي استعدادهاي برترهنري ثبت نام در سامانه ثريا و تکميل پرونده در اين سامانه است .براي اين منظور با کليک بر روي لينک سامانه ثريا که بر روي صفحه اصلي سايت به نشاني www.bmn.ir جهت دريافت نام کاربري و کلمه عبور اقدام و سپس تشکيل پرونده دهيد بعد از بررسي پرونده توسط کارشناسان در صورت داشتن شرايط، درخواست بررسي استعدادهاي برترهنري براي شما فعال خواهد شد.
بنده ميخواهم براي بررسي پرونده از طريق استعدادهاي ‌برتر هنري اقدام کنم و داراي افتخار جشنواره ‌فجر هستم. اساتيد در توصيه نامه چه مطالبي را بايد تاييد کنند؟
متن پيش‌فرض و خاصي در اين زمينه وجود ندارد و بسته به نظر اساتيد و شناخت ايشان از جنابعالي مي توانند متني نگارش نمايند.
تسهيلات دانشجويي
براي استفاده از تسهيلات کمک هزينه چطور اقدام کنيم؟
گام نخست براي ارائه درخواست کمک هزينه ثبت نام در سامانه ثريا و تکميل پرونده در اين سامانه است .براي اين منظور با کليک بر روي لينک سامانه ثريا که بر روي صفحه اصلي سايت به نشاني www.bmn.ir جهت دريافت نام کاربري و کلمه عبور اقدام و سپس تشکيل پرونده دهيد بعد از بررسي پرونده توسط کارشناسان در صورت داشتن شرايط، درخواست کمک هزينه براي شما فعال خواهد شد.
مدت زمان دريافت جايزه تحصيلي چقدر مي باشد؟
حداکثر زمان دريافت جوايز براي مقطع کارشناسي چهار سال ، مقطع ارشد دو سال و مقطع دکتري چهار سال مي باشد.
من دانشجوي دکتري حرفه اي هستم تا چه زمان مي توانم از کمک هزينه تحصيلي استفاده نمايم؟
دانشجويان دکتري حرفه اي از زمان شروع تحصيل حداکثر به مدت چهار سال مي توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند.
من دانشجوي سال دوم کارشناسي هستم و در حال حاضر در سامانه ثريا تشکيل پرونده داده ام .کمک هزينه اينجانب براي سال قبل نيز به من پرداخت مي شود؟
مشمولين دريافت كمك هزينه تحصيلي به شرط دارا بودن پويايي (معدل كل باضريب، 17)، در هر تاريخي كه اين تسهيلات را درخواست نمايند فقط از همان سال تحصيلي مي‌توانند كمك هزينه تحصيلي دريافت نمايند و كمك هزينه مربوط به سال‌هاي قبل به ايشان تعلق نخواهد گرفت.
من از طريق بند 10 آيين نامه توانسته ام فقط از تسهيلات نظام وظيفه استفاده نمايم.آيا مي توانم در خواست کمک هزينه نيز بدهم؟
خير- در صورتي كه افتخار شما، دانش‌آموختگي با رتبه برتر در مقاطع تحصيلي يا رزومه آموزشي – پژوهشي قوي است و تاكنون توسط بنياد براي استفاده از تسهيلاتي بيش از تسهيلات نظام وظيفه برگزيده نشده‌ايد؛ بايد پس از اتمام فرآيند تشكيل پرونده، فرآيند درخواست بررسي پرونده دانش‌آموختگان برتر را شروع و مراحل آن را طي نماييد تا در صورت برگزيده شدن از سوي بنياد، "فرآيند درخواست استفاده از تسهيلات كمك‌هزينه ماهيانه دانشجويي" براي شما در سامانه فعال شود.
بعد از ارسال درخواست کمک هزينه ، اطلاع رساني چگونه انجام مي گيرد؟
بعد از بررسي هاي کارشناسان در صورت تاييد پرونده شماره نامه معرفي به امور مالي از طريق سامانه به شما اطلاع رساني مي شود و بعد از يک ماه از تاريخ ذکر شده جهت دريافت کارت مالي به امور مالي مراجعه نماييد.
کمک هزينه من بدليل افزايش سنوات قطع شده است .من درحال حاضر دانشجو هستم آيا مي توانم کمک هزينه دريافت نمايم؟
بله .شما مي توانيد از طريق سامانه ثريا درخواست استمرار کمک هزينه ماهيانه به دليل افزايش سنوات را ارسال نماييد تا در شوراي نخبگان مورد بررسي قرار گيرد.
من در مقطع قبل کمک هزينه دريافت کرده ام آيا مي توانم در مقطع جديد نيز اين کمک هزينه را دريافت نمايم؟
بله . شما مي توانيد از طريق سامانه ثريا درخواست تمديد کمک هزينه ماهيانه در مقطع جديد را ارسال نماييد تا در شوراي نخبگان مورد بررسي قرار گيرد.
افتخار علمي من رتبه 151 آزمون سراسري سال 90 مي باشد آيا مي توانم از تسهيلات کمک هزينه ماهيانه استفاده نمايم؟
خير. افزايش رتبه هاي کنکور از سال 91 اجرايي شده و عطف به ماسبق نمي شود.
آيا برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي و فارابي و شيخ بهايي و .... مي توانند از کمک هزينه ماهيانه بهره مند شوند؟
خير .کسب تنها افتخار برگزيده جشنواره ها جهت استفاده از کمک هزينه تحصيلي کافي نمي باشد.
من يک ماه قبل درخواست کمک هزينه را در سامانه ارسال وهنوز جوابي دريافت نکرده ام.از چه طريق بايد پيگيري نمايم؟
درخواست کمک هزينه شما به امورمالي ارسال شده است و شماره نامه در سامانه به شما اطلاع رساني مي شود.
کمک هزينه مسافرت علمي
جهت درخواست کمک هزينه سفر چه اقداماتي مي بايستي انجام دهم؟
گام نخست براي ارائه درخواست کمک هزينه سفرهاي علمي ثبت نام در سامانه ثريا و تکميل پرونده در اين سامانه است .براي اين منظور با کليک بر روي لينک سامانه ثريا که بر روي صفحه اصلي سايت به نشاني www.bmn.ir جهت دريافت نام کاربري و کلمه عبور اقدام و سپس تشکيل پرونده دهيد بعد از بررسي پرونده توسط کارشناسان در صورت داشتن شرايط، درخواست کمک هزينه سفرهاي علمي براي شما فعال خواهد شد.
کمک هزينه ماهيانه من به دليل عدم پويايي يا افزايش سنوات قطع شده است آيا مي توانم از کمک هزينه سفر علمي يا فرصت مطالعاتي استفاده نمايم؟
خير . شرط استفاده از کمک هزينه سفرعلمي و فرصت مطالعاتي دريافت کمک هزينه ماهيانه مي باشد.
محققان و اساتيد برجسته
گروه هاي مشمول حمايت جايزه شهيد علامه طباطبايي چه کساني هستند؟
 • برگزيدگان از ميان اساتيد نمونه و ممتاز درسطح كشور
 • برگزيدگان از ميان پژوهشگران نمونه كشوري
 • برگزيدگان از ميان محققان ايراني (بر اساس معيار مؤسسات معتبر اطلاعات علمي بين‌المللي و داخلي)
شرايط انتخاب برگزيدگان به صورت مي باشد؟
متقاضيان گرامي از ميان شخصيت‌هاي معتبر علمي كه مشهور به داشتن خصائل والاي ديني و انساني باشند مي بايستي حداقل پنج مورد از افتخارات مندرج درجدول شماره 1 (اينجا کليک کنيد) را داشته باشند تا پرونده آنها امتياز دهي گردد. لازم به توضيح است که اين 5 مورد در واقع پيش شرط لازم براي ارائه درخواست مي باشد و امتياز دهي اصلي بر اساس جدول 2 (جدول نوآوري و کارآفريني –اينجا کليک کنيد)انجام خواهد گرفت.
چه تسهيلاتي به اين افراد تعلق مي گيرد؟
 • نامگذاري جوايز علمي بنياد كه به دانشجويان نخبه و استعداد برتر اعطاء مي‌شود به نام ايشان.
 • معرفي برجسته‌ترين از ميان هرگروه از برگزيدگان به فرهنگستان‌هاي كشور جهت بررسي عضويت.
 • معرفي برجسته‌ترين از ميان هرگروه از برگزيدگان به كميسيون اعطاء نشان‌هاي علمي جهت بررسي اعطاي نشان.
 • اعطاي کرسي پژوهشي به مبلغ 50 ميليون تومان به برگزيدگان بر مبناي محور و برنامه پژوهشي كه به تصويب صندوق حمايت از پژوهشگران كشور مي‌رسد.
 • اعطاي عنوان مشاور عالي پژوهشي بنياد براي راهنمايي نخبگان و استعداد هاي برتر جوان
 • معرفي برگزيدگان داراي رتبه استادي به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت صدور مجوز پذيرش 3 دانشجوي دوره دكتري با تشخيص ايشان (بر مبناي پذيرش استاد) و بدون آزمون و به صورت ظرفيت اضافي با رعايت ضوابط عمومي پذيرش دانشجو
 • اهداي كمك‌هزينه سفر حج عمره براي خود و يكي از اعضاي خانواده
 • اهداي جايزه بنياد ملي نخبگان به منظور تقدير از تلاش‌هاي مستمر علمي شخصيت‌هاي برگزيده؛ كه ميزان آن با توجه به بودجه و اعتبارات سالانه بنياد از سوي رئيس بنياد تعيين مي‌شود.
 • كمك ‌هزينه سفر مطالعاتي همكار پژوهشي از ساير كشورها در قالب فرصت مطالعاتي به مدت 6 ماه. (ميزان كمك‌ هزينه اقامت در ايران در سال 1391 در مجموع 9 ميليون تومان و 3 ميليون تومان هزينه بليط (1.5 ميليون براي آسيا و اروپا و 3 ميليون براي امريكا و استراليا)
 • ميزباني 4 محقق پسا دكتري طي سه سال. ( مقرري ماهيانه برابر حقوق و مزاياي استاديار پايه يك، 2 ميليون تومان مي‌باشد.)
 • اعطاي وام مسكن به مبلغ 80 ميليون تومان
 • بيمه تكميلي اساتيد
وديعه مسکن
وديعه مسکن به چه کساني تعلق مي گيرد؟
اين تسهيلات تنها به «دانشجويان متاهل مقطع دکتراي تخصصي و کارشناسي ارشد داخل کشور» و يا «دانش آموختگان متاهل دانشگاههاي خارج از کشور پس از بازگشت به كشور» با داشتن پويايي تحصيلي تعلق مي گيرد.
سقف اين تسهيلات چه ميزان مي باشد؟
سقف تسهيلات مذکور حداکثر تا 250.000.000 ريال در تهران و 150.000.000 ريال در شهرستانها مي باشد.
من قبلا از تسهيلات وام مسکن استفاده کردم .آيا مي توانم درخواست وديعه مسکن نيز بدهم؟
متقاضياني که از تسهيلات ساخت و خريد مسکن نخبگان استفاده کرده و معرفي به بانک شده اند و وام خود را دريافت نموده اند مشمول تسهيلات وديعه مسکن نمي شوند.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد نخبگان استان تهران محفوظ می باشد
آدرس: خيابان استاد نجات الهي - نرسيده به خيابان كريم خان - كوچه شهید حقيقت طلب – پلاك 17 تلفن 09601 - 88900511