رویدادهای آتی
دفتر
پیوندها
آشنایی با بنیاد نخبگان استان تهران

معرفی بنیاد نخبگان استان تهران

هدف از تأسیس بنیاد نخبگان استان تهران، برنامه‌ریزی و اقدام برای شناسایی، حمایت مادی و معنوی نخبگان، بهره‌مندی از استعداد و توانایی‌های آنان در راستای ارتقای تولید علم و فناوری و پیشرفت همه جانبه و متوازن استان است.

بنیاد نخبگان استان تهران در سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده و هم‌اکنون نیز با ریاست دکتر یداله اردوخانی به انجام مأموریت‌ها و وظایف زیر می‌پردازد:


مأموريت‌هاي‌ بنياد نخبگان استان تهران

1.   برنامه‌ريزي براي شناسايي افراد وگروه‌هاي نخبه و صاحب استعداد برتردر‌حوزه‌هاي مختلف: علمي، فنّاورانه، هنري، ادبي، حوزوي، قرآني، مديريتي و ...، بر اساس مصوّبات بنياد ملّي

2.     برنامه‌ريزي براي توانمندسازي و هدايت افراد وگروه‌هاي صاحب استعداد برتر در سطح استان با توجه به اصول فرهنگ اسلامي‌ـ ايراني

3.    ايجاد ارتباط و تعامل هم‌افزا ميان افراد وگروه‌هاي نخبه با بخش‌هاي مختلف علمي، صنعتي، فرهنگي، مديريتي و ... در استان در چارچوب چرخة ملّي نوآوري

4.     برنامه‌ريزي براي پاس‌داشت و الگوسازي نخبگان در سطح استان

 

 وظايف بنياد نخبگان استان تهران

1.     ايجاد زمينه‌هاي شناسايي، جذب، توانمندسازي و هدايت استعدادهاي‌برتر فردي وگروهي در استان

2.   زمينه‌سازي براي به‌كارگيري نخبگان (فردي وگروهي) در حوزه‌هاي مختلف براي دستيابي به اثرگذاري حداكثري در رشد و ارتقاي استان و كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط

3.     تحقق نظام جامع اخلاق نخبگي بر اساس ارزش‌هاي اسلامي‌ـ ايراني و ترويج آن در جهت ارتقاي معرفتي و معنوي اجتماع‌هاي نخبگاني

4.     پشتيباني از اجراي فعاليت‌هاي نخبگاني در استان در حوزه‌هاي مختلف

5.     جلب مشاركت افراد و گروه‌هاي نخبگاني و سوق دادن ديدگاه‌ها و تجربه‌هاي آنان در تصميم‌سازي‌هاي كلان استان وكشور

6.     شناسايي اقتضائات بومي و محلّي براي بهره برداري از توانمندي‌هاي اجتماع‌هاي نخبگاني

7.     ايجاد هماهنگي براي فعاليت هدفمند مؤسسه‌هاي نخبه‌پذير و نخبه‌پرور و نظارت بر فعاليت‌هاي نخبگاني آنها

8.     ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تجاري‌سازي دستاوردهاي نخبگاني به منظور تكميل چرخة نوآوري در تعامل با معاونت علمي‌وفنّاوري

9.     توسعة زمينه‌هاي استفادة بهينة استان از ظرفيت‌هاي اجتماع‌هاي نخبگاني در حوزه‌هاي مختلف علمي، فنّاورانه، هنري، ادبي، فرهنگي، مذهبي، مديريتي و ...

10. ايجاد شبكة ارتباط و تعامل ميان اجتماع‌هاي نخبگاني با يكديگر و نيز با بخش‌هاي مختلف جامعه

11.      پشتيباني مادّي و معنوي از اجتماع‌هاي نخبگاني در چارچوب مقررات بنياد ملّي

12.      اجراي برنامه‌هاي بنياد ملّي در سطح استان

13.      همكاري و تعامل با خانة نخبگان در اجراي وظايف قانوني آنها

14.      پايش و نظارت بر فعاليت‌هاي نخبگاني اجتماع‌هاي نخبگاني

15.      پیگیری امور نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر برای بهره‌مندي از پشتيباني‌هاي مستقیم و غیر مستقیم بنیاد ملّی

16.              ترغيب صنايع و دستگاه‌هاي اجرايي استان به استفاده از دستاوردهاي نخبگاني و نيز توانايي منابع انساني مستعد و نخبه

17.      ايجاد زمينه‌هاي به‌كارگيري و جذب افراد وگروه‌هاي نخبه و صاحب استعداد‌هاي برتر در سازمان‌ها و نهادها با تأكيد بر جذب در زمينة تخصص و توانمندي آنان با همكاري دستگاه‌‌هاي ذي‌ربط

18.    ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي ميان معاونت علمي و فنّاوري، پارك‌هاي علم و فنّاوري، مراكز رشد و شركت‌هاي دانش‌بنيان و ساير نهادهاي ذي‌ربط در جهت به‌كارگيري توانمندي نخبگان و صاحبان استعداد برتر

19.      هدايت اجتماع‌هاي نخبگاني به سمت اولويت‌ها، جهت‌گيري و راهبردهاي توسعة استان بر مبنای نیازها و ظرفیت‌های تعیین شده

20.    ايجاد هماهنگي ميان سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با اجتماع هاي نخبگاني و فعاليت‌هاي نخبگاني در سطح استان و نظارت بر فعاليت‌هاي آنان در جهت تحقق اهداف سند راهبردي كشور در امور نخبگان

21.      ايجاد زمينه و حمايت از برگزاري گردهمايي‌هاي استاني با هدف پشتيباني از فعاليت‌هاي نخبگاني

22.      ترويج فرهنگ پشتيباني از فعاليت‌هاي نخبگاني و هدايت و پرورش استعدادهاي‌برتر و جلب حمايت خيّران در اين زمينه

23.      جلب حمايت‌هاي مالي دستگاه‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي و غيردولتي استان از فعاليت‌هاي نخبگاني

24.      تكريم نخبگان و الگوسازي آنان در جامعه به‌ويژه با استفاده از رسانه‌هاي عمومي استاني

25.      انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، عمومي، تعاوني و خصوصي به منظور تحقق مأموريت‌هاي بنياد استاني

26.      عضويت و حضور در شوراها،كميته‌ها وكارگروه‌هاي استاني براي ايجاد زمينة مناسب همكاري و تعامل با دستگاه هاي استاني

27.      اطلاع رساني عمومي با هدف معرفي بنياد و فعاليت‌هاي نخبگاني در سطح استان

28.      اجراي كليه مصوبات ابلاغي از سوي بنياد ملّي

29.      ارائه گزارش‌هاي ادواري از فعاليت‌هاي بنياد استاني به بنياد ملّي

30.      حفظ و حراست از اموال‌ و دارايي‌هاي منقول و غير منقول بنياد استاني

31.      نمايندگي بنياد ملّي در كليه مراجع اداري و قضايي براي استيفاي حقوق بنياد ملّي با هماهنگي دفتر حقوقي و ساير واحدهاي بنياد ملّي

32.      ارائة برنامه و پيش‌بيني بودجة سالانه در قالب برنامه هاي ابلاغي بنياد ملّي

33.      انجام امور داخلي بنياد استاني در چارچوب ضوابط و مقررات اداري و مالي تفويض شده

34.      عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب وظايف، برنامة سالانه و مطابق با مقررات بنياد ملّي

35.      هزينه‌كرد بودجة سالانه در چارچوب وظايف و برنامة سالانة مصوب و ابلاغي بنياد ملّي

36.      هزينه‌كرد اعتبارات جذب شده توسط بنياد استان از ساير منابع دولتي و غيردولتي با هماهنگي بنياد ملّي

 

 

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد نخبگان استان تهران محفوظ می باشد
آدرس: خيابان استاد نجات الهي - نرسيده به خيابان كريم خان - كوچه شهید حقيقت طلب – پلاك 17 تلفن 09601 - 88900511