رویدادهای آتی
دفتر
پیوندها
شیوه نامه فناور

باسمه تعالی


شیوه‌نامه بهره ­مندی دانش ­آموختگان برترِ فنّاور

از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی

مقدمه

به استناد تبصره­های مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی»، مصوّب هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 13/3/1394، و به منظور اجرایی­سازی بند «الف- 3» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف پشتیبانی از فعالیت­های نوآورانۀ دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی و نیز حمایت از نهادهای فنّاورانه، دانش­آموختگان برترِ فنّاور، طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند شوند.

مادّه 1: تعاریف

برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.

ج. شرکت دانش­بنیان: منظور هر یک از شرکت­ها و مؤسسه­های دانش­بنیانِ مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/8/1389 است.

د. دانش­آموخته برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان مؤسسه‌های علمی، موضوع بند الف- 3 از مادّۀ 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی» است.

ه. امور شرکت‌ها: منظور امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری است.


مادّه 2: شرایط مشمولان

چنانچه دانش­آموختۀ دانشگاهی در هریک از مقاطع کارشناسی،کارشناسی‌ارشد یا دکتری تخصصی در یکی از شرکت­های دانش­بنیان به فعالیت مشغول باشد، با شرایط زیر مجاز است از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند ‌شود.

تبصره 1: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص بالینی، تخصص پزشکی و فوق تخصص» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دوره «کارشناسی ارشد» و دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

الف. شرایط شرکت دانش­بنیان

شرکت دانش‌بنیان بنا به بررسی و تأیید امور شرکت‌ها، باید دارای شرایط زیر باشد:

الف-1. دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد.

الف-2. کالاها و خدمات دانش­بنیان خود را بر اساس اطلاعات اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشد.


ب. شرایط دانش­آموختۀ برترِ فنّاور

ب-1. دانش‌آموختگان برترِ دوره کارشناسی

ب-1-1. بیش­از سه سال از تاریخ دانش­آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموخته مؤسسه‌ای خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می‌یابد.

ب-1-2. یکی از اعضای مؤسس شرکت دانش‌بنیان (عضو اولین دوره هیئت مدیره شرکت) یا مدیرعامل فعلی آن باشد.

ب-1-3. در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش­بنیانِ مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دست­کم شش­ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ب-1-4. دارای امتیاز مذکور در جدول 1 باشد.ب-2. دانش‌آموختگان برترِ دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی

ب-2-1. بیش­از سه سال از تاریخ دانش­آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموخته مؤسسه‌ای خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می‌یابد.

ب-2-2. در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش­بنیانِ مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دست­کم شش­ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ب-2-3. دارای امتیاز مذکور در جدول 1 باشد.

تبصره 2: چنانچه فرد در حین گذراندن دوره خدمت نظام‌وظیفه باشد، سابقه بیمه پرداختی تا قبل از تاریخ شروعِ ‌خدمت وی در نظرگرفته می‌شود.

جدول 1: حد نصاب امتیازهای مورد نیاز

مقطع دانش‌آموختگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت‌های علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت‌های فنّاورانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع امتیاز مورد نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست‌کم 20 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست‌کم 60 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست‌کم100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی‌ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست‌کم 30 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست‌کم 60 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست‌کم 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست‌کم 40 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست‌کم 60 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست‌کم 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 3: ملاک محاسبه امتیازهای جدول1، فعالیت‌های نخبگانیِ مذکور در جدول 2 است.

تبصره 4: دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتریِ خود با موفقیت دفاع کرده باشند، نیز مشمول مزایای این شیوه­نامه می­شوند و ‌باید امتیاز جدول 1 را مشابه دانش‌آموختگانِ دوره دکتری کسب کنند.

تبصره 5: در دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی، فرد باید در ایران حضور داشته و مجاز نیست مگر در دوره گذراندن رساله دکتری، به تحصیل اشتغال داشته باشد.

تبصره 6: در صورت ادامه تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام‌وظیفه تخصصی در دوره تحصیلیِ دیگر، بهره‌مندی از مزایای این مادّه در پایان دوره بعد، منوط به احراز شرایط این شیوه‌نامه برای‌ مقطع جدید خواهد بود.

تبصره 7: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از مجموع امتیاز جدول 1 را کسب کرده باشد، پرونده او در فرایند وارد می‌شود و تصمیم­گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروه موضوع مادّه 5 بستگی دارد.


مادّه 3: سهمیۀ شرکت­های دانش­بنیان

هر یک از شرکت­های مشمول بند «الف» مادّۀ 2، می­تواند در بدو امر یک تن و به ازای هر پنج میلیارد ریال فروش سالیانه ( براساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر ده نفر کارشناس شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را با شرایط مذکور در بند «ب» مادّۀ 2 معرفی کند.

تبصره: سهمیۀ مذکور تا سقف ده نفر برای هر شرکت در سال و برای مدت یک­سال (و بر اساس سال مالیِ شرکت) تعیین می­شود و صرفاً برای همان سال قابل استفاده است.


مادّه 4: تسهیلات

مشمولان این جایزه با معرفی بنیاد، دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را، مشتمل‌بر « دوره آموزش نظامی» و « اجرای طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه‌آن»، طی وکارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

تبصره 1: موضوع و مکان اجرای طرح­های این بند بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهای مسلح تعیین می‌شود.

تبصره 2: زمان دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظام‌وظیفه سایر مشمولان هم‌تراز است که براساس مدت زمان اجرای طرح تعیین می‌شود.

تبصره 3: مشمولان این شیوه‌نامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت و پس از طی دوره آموزش نظامی، در دستگاه‌های غیر نظامی به استخدام درآیند.

تبصره 4: پرداخت حقوق دوره نظام‌وظیفه تخصصی، مطابق مقررات ستادکلّ نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.


مادّه 5: فرایند اجرا

فرایند اجرای این جایزه به شرح زیر است:

الف. شرکت دانش­بنیان بر اساس سهمیۀ تخصیص‌یافته از سوی امور شرکت­ها و مطابق مفاد این شیوه­نامه، افراد متقاضی را به امور شرکت‌ها معرفی می­کند.

ب. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­کند.

ج. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، »کارگروه نظام وظیفه فنّاور» متشکل از یکی از مدیران حوزه معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه)، نماینده امور شرکت‌ها، یکی از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی و نماینده اداره کلّ حراست بنیاد، بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می­کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.

د. پس از تکمیل کاربرگ «اطلاعات فردی دانش‌آموخته برتر» از سوی برگزیدگان، بنیاد مشمولان را به ستاد کلّ نیروهای مسلّح معرفی می­کند.

تبصره 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری می‌شود.

تبصره 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدوده دوره مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

تبصره 3: دبیرخانه کارگروه در امور شرکت‌ها تشکیل می‌شود و وظیفه دریافت درخواست‌ها، بررسی پرونده متقاضیان، تشکیل جلسه‌های کارگروه،‌ تنظیم صورت‌جلسه و تدوین گزارش دوره‌ای از اجرای شیوه‌نامه را برعهده دارد.


مادّه 6: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند.

تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 2 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.


مادّه 7: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و شانزده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال می­شود.

جدول 2:فعالیت‌های نخبگانی برای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی(دانش‌آموختگان برترِ فنّاور)
فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
فعالیت‌ برگزیده آزمون‌های ورود به دانشگاه کارشناسی
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 200 تا صفر امتیاز از 150 تا صفر امتیاز از 150 تا صفر امتیاز کسانی که در گروه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی رتبه کمتر از 1000 و در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی رتبه کمتر از 300 کسب کرده‌اند
کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت - از 75 تا صفر امتیاز از 75 تا صفر امتیاز کسانی که رتبه کمتر از 30 (بدون گرایش) کسب کرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد - معادل رتبه 10 (بدون گرایش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد -
فعالیت‌های آموزشی دانشگاه محل تحصیل در دوره کارشناسی ا15 امتیاز ا10 امتیاز ا5 امتیاز جزء دانشگاه‌های برتر کشور به تشخیص بنیاد
میانگین کل دوره کارشناسی 25* (15/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
دانشگاه محل تحصیل در دوره کارشناسی‌ارشد - ا15 امتیاز ا10 امتیاز جزء دانشگاه‌های برتر کشور به تشخیص بنیاد
میانگین کل دوره کارشناسی ارشد - 50* (16/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
دانشگاه محل تحصیل در دوره دکتری حرفه‌ای - ا15 امتیاز ا10 امتیاز جزء دانشگاه‌های برتر کشور به تشخیص بنیاد
میانگین کل دوره دکتری حرفه‌ای - 50* (16/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
دانشگاه محل تحصیل در دوره دکتری تخصصی - - ا15 امتیاز جزء دانشگاه‌های برتر کشور به تشخیص بنیاد
میانگین کل دوره دکتری تخصصی - - 50* (16/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
برای دانش‌آموختگان پژوهش محور ضریب 20 لحاظ می‌شود
اخذ جایزه‌های تحصیلی بنیاد تا 100 امتیاز (به ازای هر سال) تا 100 امتیاز (به ازای هر سال) تا 100 امتیاز (به ازای هر سال) -
دانشجوی نمونه کشوری تا 20 امتیاز تا 30 امتیاز تا 40 امتیاز -
فعالیت‌های پژوهشی مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایه معتبر بین‌المللی - تا 40 امتیاز (هر مقاله) تا 40 امتیاز (هر مقاله) امتیاز مقاله‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود.
مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی - پژوهشی - تا 20 امتیاز (هر مقاله) تا 20 امتیاز (هر مقاله)
مقاله‌های منتشر شده در همایش‌های علمی معتبر(داخلی و بین‌المللی) - تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل) تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل)
همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوّب مؤسسه تا 20 امتیاز(به ازای هر طرح) تا 50 امتیاز (به ازای هر طرح) تا 50 امتیاز (به ازای هر طرح) امتیاز طرح‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود
نگارش / ترجمه کتاب کامل علهای علمیمی
- تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب) تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب) کتاب باید غیر کمک درسی باشد ودر دوره دانش‌آموختگی منتشر شده باشد. امتیاز با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود (حداکثر 200 امتیاز)
نگارش / ترجمه فصل کتاب علمی - تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل) تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)
آزمون‌های علوم پزشکی برگزیده آزمون‌های جامع پزشکی ، دندان‌پزشکی ، داروسازی و پیش‌کارورزی پزشکی اول - تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز -
دوم - تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
سوم - تا 75 امتیاز تا 75 امتیاز -
برگزیده آزمون پذیرش دستیار پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی اول - 0 تا 200 امتیاز -
دوم - 0 تا 150 امتیاز -
سوم - 0 تا 100 امتیاز -
آزمون دانش‌نامه تخصصی پزشکی - 0 300تا 100 امتیاز حائزان رتبه اول تا پنجم
دندان‌پزشکی - 0 200تا 100 امتیاز حائزان رتبه اول تا سوم
داروسازی - 0 200تا 100 امتیاز حائزان رتبه اول تا سوم
ادامه جدول 2
فعالیت‌های نخبگانی امتیاز توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
فعالیت‌های علمی المپیاد علمی دانشجویی وزارت علوم اول تا 250 امتیاز تا 200 امتیاز تا 100 امتیاز -
دوم تا 200 امتیاز تا 150 امتیاز تا 75 امتیاز -
سوم تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 50 امتیاز -
وزارت بهداشت اول تا 250 امتیاز تا 200 امتیاز تا 100 امتیاز براساس رتبه انفرادی
دوم تا 200 امتیاز تا 150 امتیاز تا 75 امتیاز
سوم تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 50 امتیاز
دانش‌آموزی جهانی طلا تا 250 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز -
نقره تا 175 امتیاز تا 125 امتیاز تا 125 امتیاز -
برنز تا 125 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
ملی طلا تا 225 امتیاز تا 125 امتیاز تا 125 امتیاز -
نقره تا 200 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
برنز تا 175 امتیاز تا 75 امتیاز تا 75 امتیاز -
فعالیت‌های فنّاورانه اختراع‌های برگزیده اختراع سطح 1 تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد و برحسب میزان مشارکت
اختراع سطح 2 تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد و برحسب میزان مشارکت
اختراع سطح 3 تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد و برحسب میزان مشارکت
ثبت ژن در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز حسب نظر کارگروه و باتوجه به مقاله منتشر شده از آن
شرکت دانش‌بنیان شرکت دانش‌بنیان (محل کار) از 50 تا صفر از 50 تا صفر از 50 تا صفر هر پنج میلیارد ریال فروش 10 امتیاز
نقش فرد در شرکت عضویت در هیئت مدیره شرکت دانش‌بنیان تا 50 تا 50 تا 50 حداقل 6 ماه و همجنان عضو باشد سقف امتیاز حاصل از نقش فرد در شرکت 75 امتیاز است.
عضو هیئت مؤسس شرکت دانش بنیان تا 50 تا 50 تا 50 اولین دوره تشکیل شرکت عضو باشد
مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تا 75 تا 75 تا 75 حداقل 6 ماه و همچنان مدیرعامل باشد
سمت سازمانی در شرکت از 50 تا صفر از 50 تا صفر از 50 تا صفر براساس نوع سمت سازمانی و تاریخ شروع به فعالیت در این پست
فعالیت تمام وقت در شرکت دانش‌بنیان از 60 تا صفر از 90 تا صفر از 120 تا صفر به ازای هر شش ماه فعالیت 15 امتیاز
جشنواره مورد تأیید خوارزمی بین‌المللی اول تا 250 امتیاز تا 250 امتیاز تا 250 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دوم تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
سوم تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دانشجویی اول تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دوم تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
سوم تا 75 امتیاز تا 75 امتیاز تا 75 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
فارابی بزرگسال رتبه اول تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز صرفاً بخش‌های رقابتی جشنواره فارابی
رتبه دوم تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز
رتبه سوم تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز
جوان رتبه اول تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز
رتبه دوم تا 125 امتیاز تا 125 امتیاز تا 125 امتیاز
رتبه سوم تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز
رازی محقق برگزیده رتبه اول تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز -
رتبه دوم تا 175 امتیاز تا 175 امتیاز تا 175 امتیاز -
رتبه سوم تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز -
محقق جوان تا 125 امتیاز تا 125 امتیاز تا 125 امتیاز -
محقق دانشجو تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
سایر جشنواره‌ها و مسابقه‌ها تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز حسب مقررات بنیاد
فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مستعد برتر ادبی، هنری و قرآنی تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
سرآمد ادبی، هنری و قرآنی تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز -
عضویت در انجمن‌های علمی/ فرهنگی دانشجویی تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) حداکثر 30 امتیاز
عضویت در انجمن های علمی تخصصی تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت) تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت) تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت)
عضویت در هیئت مدیره انجمن‌های علمی تا 30 امتیاز تا 100 تا100 انجمن‌های دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط
عضویت در هیئت تحریریه نشریه‌های علمی تا 20 امتیاز 70تا 30 70تا 30 نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط
سردبیر نشریه‌‌‌‌های علمی - 120تا 60 120تا 60 نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط

دانلود فایل شیوه نامه

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد نخبگان استان تهران محفوظ می باشد
آدرس: خيابان استاد نجات الهي - نرسيده به خيابان كريم خان - كوچه شهید حقيقت طلب – پلاك 17 تلفن 09601 - 88900511